मुख्यपान » समाधिनिद्देसो
A+ R A-

समाधिनिद्देसो

ई-मेल प्रिंट
एकादशमो परिच्छेदो
समाधिनिद्देसो


१. इदानि आरुप्पानन्तरं, एका सञ्ञा ति एवं उद्दिट्ठाय [ ३।१०५] आहारे पटिक्कूलसञ्ञाय भावनानिद्देसो अनुप्पत्तो । तत्थ आहरती ति आहारो । सो चतुब्बिधो, कबळीकाराहारो, फस्साहारो, मनोसञ्जेतनाहारो, विञ्ञाणाहारो ति ।

२. को पनेत्थ किमाहरती ति ? कबळीकाराहारो ओजट्ठमकं रुपं आहरति ।
फस्साहारो तिस्सो वेदना आहरति । मनोसञ्चेतनाहारो तीसु भवेसु पठिसन्धिं आहरति । विञ्ञाणाहारो पटिसन्धिक्खणे नामरुपं आहरति ।

३. तेसु कबळीकाराहारे निकन्तिभयं, फस्साहारे उपगमनभयं, मनोसञ्चेतनाहारे उपपत्तिभयं, विञ्ञाणाहारे पटिसन्धिभयं । एवं सप्पटिभयेसु चे तेसु कबळीकाराहारो पुत्तमंसूपमेन दीपेतब्बो, फस्साहारो निच्चम्मगावूपमेन, मनोसञ्चेतनाहारो अड्गारकासूपमेन, विञ्ञाणहारो सत्तिसतूपमेना ति ।

४. इमेसु पन चतुसु आहारेसु असित-पीत-खायित-सायितप्पभेदो कबळीकारो आहारो व इमस्मिं अत्थे आहारो ति अधिप्पेतो । तस्मिं आहारे पठिक्कूलाकारगहणवसेन उप्पन्ना सञ्ञा आहारे पटिक्कूलसञ्ञा ।

५. तं आहारे पटिक्कूलसञ्ञं भावेतुकामेन कम्मट्ठानं उग्गहेत्वा उग्गहतो एकपदम्पि अविरज्झन्तेन रहोगतेन पटिसल्लीनेन असित-पीत-खायित-सायितष्पभेदे कबळीकाराहारे दसहाकारेहि पटिक्कूलता पच्चवेक्खितब्बा । सेय्ययिदं-गमनतो, परियेसनतो, परिभोगतो, आसयतो, निधानतो, अपरिपक्कतो, परिपक्कतो, फलतो, निस्सन्दतो, सम्मक्खनतो ति ।

६. तत्थ गमनतो ति, एवं महानुभावे नाम सासने  पब्बजितेन सकलरत्तिं बुद्धवचन-सज्झायं वा समणधम्मं वा कत्वा कालस्सेव वुट्ठाय चेतियड्गण-बोधियड्गणवत्तं कत्वा पानीयं परिभोजनीयं उपट्ठपेत्वा परिवेणं सम्मज्जित्वा सरीरं पटिजग्गित्वा आसनं आरुय्ह वीस-तिंसवारे कम्मट्ठानं मनसिकरित्वा उट्ठाय पत्तचीवरं गहेत्वा निज्जनसम्बाधानि पविवेकसुखानि छायूदकसम्पन्नानि सुचीनि सीतलानि रमणीयभूमीभागानि तपोवनानि पहाय अरियं विवेकरतिं अनपेक्खित्वा, सुसानाभिमुखेन सिड्गालेन विय, आहारत्थाय गामाभिमुखेन गन्तब्बं ।

७. एवं गच्छता च मञ्चम्हा वा पीठम्हा वा ओतरणतो पट्ठाय पादरजघरगोलिकवच्चादिसम्परिकिण्णं पच्चत्थरणं अक्कमितब्बं होति । ततो अप्पेकदा मूसिकजतुकवच्चादीहि उपहतत्ता अन्तोगब्भतो पटिक्कूलतरं पमुख दट्ठब्बं होति । ततो उलूकपारावतादिवच्चसम्मक्खितत्ता उपरिमतलतो पटिक्कूलतरं हेट्ठिमतलं, ततो कदाचि कदाचि वातेरितेहि पुराणतिणपप्पेहि गिलान सामणेरानं मुत्तकरीसखेळसिड्चाणिकाहि वस्सकाले उदकचिक्खल्लादीहि च सड्किलिट्ठता हेट्ठिमतलतो पटिक्कूलतरं परिवेणं, परिवेणतो पटिक्कूलतरा विहाररच्छा दट्ठब्बा होति ।

पुढे वाचा

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे..